فراخوان شعر
جدیدترین اشعار
گفتگو را مجالی نیست
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: شعر نو (سپید)      تاریخ ارسال: 2014-08-19     

گفتگو را مجالی نیست

آنجا که ضحاک ماردوش مغزها را تهی کرده

گفتگو را مجالی نیست

کیسه ها پر از دینارهای ابن زیاد است

گفتگو را مجالی نیست

پرده های تعصب چشم ابن مجلم ها را کور کرده

فرعون زمین
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-08-19     

دیوث ترین فرد زمین، خامنه ایست

سر منشاء هر وحشت و کین، خامنه ایست

 

حامی تمامی جنایتکاران

همکاسه شیطان لعین، خامنه ایست

روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-08-11     

روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)

 

روزی روبَهی در باغی نشست

زیر درخت، کمین زاغی نشست

 

زاغکی از رهِ دور گشتش پدید

در منقارْ گرفته پنیری سفید

همسر بی لیاقت
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-06-26     

نقلی کنم هر آنچه در توان است

و آنچه بر زبان من روان است

 

برایتون کمی کنم دردِ دل

زِ همسران سنگدلان بیدل

ارشاد یک رافضی!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

رو سر بنه به منبر، الله را رها کن!! / مسجد صفا ندارد، در تکیه صفا کن!!

یا سر بنه به منقل، تا عقل تو شود حل!! / با فکرهای مهمل، روح خودت فنا کن!!

جستجو