درباره ما

شرايط اشتراك در سايت:

1- ارائه و نشر اشعار و موضوعاتى كه مخالف شريعت باشد در اين سايت مجاز نيست.
2- هدف از نشر نظرات، پيشنهادات، و انتقادات كاربران گوشزد به شاعر است كه در اشعارش پيشرفت كند، لذا هر گونه اهانت و يا بدگويى و تحقير شعراء مجاز نيست و در غير آنصورت حساب كاربر مسدود خواهد شد.
3- اشعار ارسالى بايد مخصوص خود شاعر باشد و نشر شعر ديگران مجاز نيست مگر با ذكر نام شاعر مربوطه.

جستجو