جدیدترین اشعار در قالب "مثنوی"
روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-08-11     

روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)

 

روزی روبَهی در باغی نشست

زیر درخت، کمین زاغی نشست

 

زاغکی از رهِ دور گشتش پدید

در منقارْ گرفته پنیری سفید

همسر بی لیاقت
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-06-26     

نقلی کنم هر آنچه در توان است

و آنچه بر زبان من روان است

 

برایتون کمی کنم دردِ دل

زِ همسران سنگدلان بیدل

راه شیاطین
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

ماییم در این گوشه، پنهان شده از شیعه / ای دوست، روافض بین، یکسان شده در پستی

از نور خدا رسته، دست از همگان شسته / دمها زده در روضه، زان کذب که گفتستی

افتخارات یک رافضی!!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم / زیرا که تویی قبرم، زیرا که تویی کارم!!

از خاک تو می بویم، سنگ تو همی بوسم / رو بر تو همی مالم، تو واسطه و یارم

نوبت ظلم و جفاست!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

نوبت فصل و جداست، نوبت نشر و نداست / نوبت ظلم و جفاست، بحر دروغ و خطاست

صبح ولایت دمید، صبح چه؟ نور خداست!! / دشمن دین و قرآن، از اهل سنت جداست

دریای شرک مجلسی
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

هر دهه آواز شرک می رسد از چپ و راست / ما به فنا می رویم، عزم جهنم کراست!!

ما ز همه برتریم، از همه افزونتریم / از همه بر حق تریم، منزل ما روضه هاست

سفره ی ولایت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

مغز خری که خوردیم در سفره ی ولایت / شد عامل حماقت، شد بستر جنایت

افسانه های تاریخ، در مغز خر نهان بود / از روضه های آخوند، صد فتنه در جهان بود

مغز خر اساسی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

آقا به شما مغز خری داد اساسی / معجون ولایت زده با دین سیاسی

قرآن به سر نیزه زده روز نه دی / دادست به این جهل و ستم نام حماسی

مغز خر خوردن!!
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

پای منبرها نشستم، مغز خر را خورده ام / آبروی دین و آیین خودم را برده ام

مغز خر مانند کودی ریشه ام را خشک کرد / هرزه ام مثل علف خشکیده ام پ‍‍ژمرده ام

پندهای رافضی!!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

گفت: لبم ناگهان نام خدا و قرآن / آمد آن رافضی، کوفت مرا بر دهان

گفت که مومن منم، مذهب بر حق منم / حضرت چون من شهی، جان خدا و قرآن

اسیران بلاییم!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

ما در این فرقه اسیران بلاییم / کس نیست چنین جاهل و بیچاره که ماییم

قبری ده که در کنج مناجات نشینیم!! / شرکی ده که بر گرد مفاتیح بر آییم

زنده بدم، مرده شدم!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

زنده بُدم، مرده شُدم، خنده بُدم، گریه شُدم!! / مذهب شرک آمد و من شیعه دیوانه شدم

دیده کور است مرا، عقل چو قیر است مرا / توبه دیر است مرا، بدعت پاینده شدم

بمیرید بمیرید
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

بمیرید، بمیرید، در این فرقه بمیرید / در این فرقه چو مُردید، همه نار پذیرید

بمیرید، بمیرید، و زین عقل مترسید / کزین عقل بر آیید، همه جهل بگیرید

صیغه یعنی....؟؟
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-22     

شیعه یعنی فرقَه / فـرقَه یعنی حُقَه

حُقَه یعنی خُدعَه / خُدعَه یعنی بُقعَه

قزوینی قمی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-21     

خورشید حق دمید ای کور آفتاب / پاسخ نمی دهی ابلیس بی جواب

سرخاب می کنم گر پاسخم دهـی / خاموش می شوم خود نیـز آگهـی

اما چه پاسخی داری به جز جدل؟ / جز قصه و حدیث جز حرف بی محل

در اوهام . . .
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-15     

به شوق اینکه با تو دوست باشم / خودم را وقف معبدها نمودم

برای پول یا حفظ مقامم / کمر را بارها دولا نمودم

به نام تو کمک کردم به مردم / چه هیاتها که من بر پا نمودم

به دنبال اساطیر و خرافات / بساط شرک را احیا نمودم

ولایت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-15     

ولایت ، ننگ هفتاد و دو ملت / ولایت ، زنگ ناقوس جهالت

ولایت ، منشاء ظلم و جنایت / ولایت ، منبع کفر و ضلالت

ولایت ، مظهر یک شرک ناب است / ولایت، ابر و توحید، آفتاب است

ولایت، حقه ای از راه دین است / ولایت، دشمن شرع مبین است

گاوتر از خر
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-15     

از بین کتاب های تایید شده / آن گاو تر از خر چو نماید تحقیق

در جهل مرکب بشود روحش غرق / استاد خرش نماید او را تشویق!

از ماست که بر ماست
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-14     

گفتم به یکی علت بدبختی ما چیست؟ / این خیمه گه ظلم به ایران ز چه برپاست؟

آزادگی و عدل و مروت به کجا رفت؟ / شیطان ز کجا آمد و ایمان ز کجا خاست؟

از بهر چه ما رتبه ی آخر به جهانیم؟ / ایران ز چه رو مسخره یِ اکثر دنیاست؟

کیهان جدا شو از دین
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-14     

از دین جدا شوید / شرم از خدا کنید

چرک سیاست را / از دین جدا کنید

رهبر، کجا تو دینی / تو در پناه چینی

جستجو