جدیدترین اشعار در قالب "ردیف"
ارشاد یک رافضی!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

رو سر بنه به منبر، الله را رها کن!! / مسجد صفا ندارد، در تکیه صفا کن!!

یا سر بنه به منقل، تا عقل تو شود حل!! / با فکرهای مهمل، روح خودت فنا کن!!

درد دل رافضی!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

بی همگان به سر شود، بی کفر و شر نمی شود!! / داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود!!

دیده عقل کور تو، چرخه من به دست تو / گوش سرم بسوی تو، بی تو به سر نمی شود

از این عقل بجستم!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

دگر بار دگر بار از این عقل بجستم / ازین بند و ازین دام زبون گیر بجستم

شب و روز از اسلام بریدم / وزین چرخ بپرسید که چون تیر بجستم

بازار مکاران
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: اجتماعی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

دلا نزد کسی بنشین که او از دین خبر دارد / به نزد آن رفیقی رو که او داغ جگر دارد

در این بازار مکاران، مرو هر سو چو بیکاران / به دکان کسی بنشین، که در دکان صفا دارد

نجاتم آرزوست
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

بگشای لب که روضه نادانم آروزست / در تکیه دروغ فراوانم آرزوست

ای آفتاب جهل، برون آ دمی ز ابر / کان چهره بسیجی حمالم آرزوست!!

هم رنگ حماقت شو!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

هم رنگ حماقت شو، تا ظلم و ستم بینی / در روضه ما بنشین، تا کفر گران بینی

درکش قدح شیعه، هل تا بشوی مشرک / بربند دو چشم سر، تا خواب فقط بینی

حیوان شدی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

آنجا که ز راه حق جدا گردیدی / ناخواسته تو ناشنوا گردید

آهسته نفهمیدی و پس کور شدی / بر روی صراط ، کله پا گردید

با من
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

بیاور مغز خود اینجا / ولی خر کردنش با من!

بیاور گوش در روضه / ز حق کر کردنش با من

غم و کینه
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

درون شو ای غم و کینه، دلم بیمار می آید / تو هم ای دین ز من گمشو، که عقلم زار می آید

نگویم شیعه را مشرک، که از مشرک گذشت ست او / مرا از فرط شرک او، ز مذهب عار می آید

احوال پیروان مذهب کفر
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

چنان کفرم، چنان کفرم من امروز / که از اسلام برون جستم من امروز

چنان کفری که در خاطر نیاید / چنانستم، چنانستم من امروز

در وصف رهبر شیعیان جهان
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: سیاسی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

امام آمد، امام آمد، امام دین ربا آمد / خوش و سرسبز شد شیعه، امام خدعه ها آمد

ز مومن بشنو ای شیعه، که مومن دین حق دارد / به دین ناب خود بنگر، که پُر شرک و ریا آمد

به مناسبت ورود خمینی
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: سیاسی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

آب زنید راه را هین که امام می رسد / مژده دهید خام را، بوی جفا می رسد

راه دهید یار را، آن رخ در ماه را / کز رخ در ماه او، جهل مدام می رسد

به مناسبت ورود خمینی به ایران
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: سیاسی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-24     

ولی آمد، ولی آمد، ولی مطلقه آمد / دروغ آمد، دروغ آمد، دروغ و افترا آمد

جفا آمد، جفا آمد، ز قم و جمکران آمد / خیال آمد، خیال آمد، رخش بر روی ماه آمد

فرقه زشت
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

باز رسید آن فرقه زشت من / ویرانی این دین و فردای من

در نظرش ظلمت چشمان من / عاقبت آید سوی ایمان من

جمع پستان
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

اندک اندک جمع پستان می رسند / اندک اندک قبر پرستان می رسند

مهر پرستان، پول پرستان در رهند / غالیان از قعر دوزخ می رسند

شیعه بدنام
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: اجتماعی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

ای شیعه بدنام ما، بد می روی بر بام ما / ای درشکسته دین ما، ای بردریده جان ما

ای ظلم ما، ای زور ما، ای ملت مظلوم ما / ای کفر ما، ای شرک ما، ای وای بر ایمان ما

زهی شرک!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

زهی شرک، زهی شرک که ماراست خدایا!! / چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا!!

چه گرمیم، چه گرمیم ازین شرک چو خورشید!! / چه پیدا، چه پیدا، چه پیداست خدایا!!

شیعه سلامت می کند!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

شیعه سلامت می کند، پنهان خیانت می کند / اندر ظواهر وحدت و در پرده لعنت می کند

یک لحظه ات شر می دهد، یک لحظه خنجر می دهد / یک لحظه دستت می دهد، یک لحظه بر دارت کند

بی دین شده ام!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

بی دین شده ام لیکن، بی دین تر از این خواهم!! / با عقل تو می گویم، من جهل چنین خواهم!!

من عقل نمی خواهم، من نور نمی خواهم!! / من مذهبی افتاده بر روی زمین خواهم!!

نومید مشو
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

نومید مشو شیطان!!، کامید پدید آمد / آن رخنه اندر دین، آن شیعه رسید، آمد

نومید مشو اینسان، از محو همه ایمان / کان فرقه گمراهان، از کفر رسید، آمد

جستجو