جدیدترین اشعار در قالب "قصیده"
فرعون زمین
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-08-19     

دیوث ترین فرد زمین، خامنه ایست

سر منشاء هر وحشت و کین، خامنه ایست

 

حامی تمامی جنایتکاران

همکاسه شیطان لعین، خامنه ایست

مذهب کفرینک
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

آن شیعه مشرک بین، با اسپک و با زینک / شنگینک و منگینک، این مذهب کفرینک

چون منکر عقل است او، گوید که خرد، کو کو؟ / جهل آیدش از شش سو، گوید که منم اینک

مردم دیوانه
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: اجتماعی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

من احمق و تو نادان، ما را که برد خانه / دین در پی مذهب شد، این مذهب ویرانه

در شهر یکی کس را، توحید نمی بینم / هر یک بدتر از دیگر، اندر پی افسانه

زیارات قبور
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که رود سوی زیارات قبور این بدنم!!

از نجف آمده ام!!، رفتنم از بهر چه بود؟ / به مشهد می روم آخر! نیستم در وطنم!!

کجایید کجایید؟
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-23     

ای قوم به حج رفته، کجایید، کجایید؟ / کعبه چو همینجاست!!، بیایید، بیایید

این قبر امام است همه حج و همه دین!! / در کعبه و مکه شما در چه هوایید؟!

صحرای کین
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-21     

به صحرای کین دانه ها کاشتیم / چه بیهوده امیدها داشتیم

رسومی که خوب است انداختیم / بدی را سفیهانه برداشتیم

ای که با یاران پیغمبر بدی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-21     

ای کـه از روی تعصب آمـدی / ای که با یاران پیغمبـر بــدی

اعتقادات تو روی قصه هاست / آزمایش گر شــود راحت ردی

در قیامت رو سیاه و شرمسار / نا امید از رحمت و از احمــدی

روی حـرف یکسری مداح خر / آتش کینه چرا بر جـــان زدی

دارم درون سینه ز اندوه آهها
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-21     

دارم درون سینـــه ز انـــدوه، آههـا / جـانـم فــدای قافلة بی پنــاهـهــا

از سرزمین جهل، گـذشتـم به نور علم / رفتـم هزار مــرتبه از کــوره راههـــا

با رند و مست و عاشق و دیـوانـه و گدا / راحت ترم ز مجمع ظاهـر صلاحهـــا

با جهالت برو تا جهنم
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-21     

عـــاشق قصه هایی خیالی / داستانهای بس ایــده آلی

دشمنـی های پوسیده و پوچ / دوستی های بی جا و خالی

ذهن تو خالی از عقل و تحقیق / فکر تو خالی از هر سئوالی

عـاشق رنــگ مکـروه تیـره / هر چه که هست در آن ملالی

جستجو