جدیدترین اشعار در قالب "دو بیتی"
گاو با شرف
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

ای گاو : تو باشرف تر از مداحی / انگار تو با هدف تر از مداحی

هم پاک و مفید، هم صبور و آرام / صد پله تو آن طرف تر از مداحی!

مداح گمراه کننده
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

مداح، به دین نموده بدبین ملت / آورده برای دین مردم ذلت

نابود شود کاش به دردی جانکاه / در خاک رود کاش بدون علت

چو بگشاید گال
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

بر سینه یِ مداح، زد ابلیس مدال / این هیکل خر، خر عجیب دجال

مغزش چو پهن، کثیف، گندیده و کال / آلوده شود هوا چو بگشاید گال

مداح چندش انگیز
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

مداح پلشت، چندش انگیز شده / از چاه خرافه سیر و لبریز شده

مانند یبوستی ز دل پیچش کفر / افتاده و در قعر خلا لیز شده

گند تفکرش
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

دوزخ شده مشتاق حضور مداح / لرزیده صراط با عبور مداح

از گند تفکرش تعفن آید / تف بر جسد گور به گور مداح

مداح و خرافات
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

مداح و خرافات، عجین اند به هم / شرکند و دروغ، پس قرین اند به هم

آخوند و حکومت و حضور مداح / همکاسه یِ شیطان لعین اند به هم

چاه ضلالت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

این جوجه محقق که به کیهان آویخت / در چاه ضلالتش چه آسان آمیخت

شد غرق در این جهل مرکب اما / افسوس که آبروی دانش را ریخت

شب نامه ی کیهان
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

از چندش مداح، ولایت خیزد / از قصر خرافه ها، جنایت ریزد

شب نامه یِ کیهان مدد آقا بود / غربال گری کند به پایت بیزد

رهبر خر
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

این رهبر خر در پی غربال گریست / آزاده کشی منشاء حمال گریست

ظاهر پی جذب اکثریت باشد / باطن اما راندن و اخلال گریست

مزاج آقا
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

از حرف مخالف چو شود او بی تاب / با خشم کند آب دهان را پرتاب

تلخ است اگر حق به مزاج آقا / . . . است درون حلق آقا قطاب

گرفتار ولایت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

ای آنکه به دنبال عنایت هستی / یا در هوس نقل روایت هستی

با سر بروی درون آتش آخر / زیرا که گرفتار ولایت هستی

بند ولایت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

از بند خرافات رها شو ای دوست / از قصه و اوهام جدا شو ای دوست

از بند ولایت همه خارج شو / تسلیم ولایت خدا شو ای دوست

ای خر
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

صد بار اگر روضه بگیری ای خر / با نام حسین هم بمیری ای خر

سودی ندهد برای روحت زیرا / در بند خرافات اسیری ای خر

معنی آزادی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

دانی که چرا به کشورت شادی نیست؟ / یا راحتی و نشاط و آزادی نیست؟

چون ترجمه یِ غلط شد از آزادی / چون کشف حجاب معنی آزادیست

حرف مخالف
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

یک حرف مخالف چو زدی می بینی / از هر طرفی خلق کفن پوش شوند

اما ز شیوع فقر و دزدی اینها / آرام گذر کنند و خاموش شوند

پیرو مکتب شمر
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

ای آنکه به دنبال ولایت هستی / سرگرم تعدی و جنایت هستی

چون پیرو مکتب شمری ای خر / صدبار به کربلا روی هم پستی

علاج مشکل روافض
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

هر کس که به اصحاب نبی بدبین است / افسوس، علاج مشکلش قزوین است

هر کس که به دنبال حکومت افتاد / مصداق دقیقی ز والضالین است!

علاج درد روافض
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

هر کس به ابوبکر و عمر بدبین است / ای دوست، علاج درد او قزوین است!

هر کس که به دنبال ولایت باشد / در روز قیامت به خدا مسکین است

مشکل بد!!!
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

این فکر ولایتی که دینش دارد / مشرک بود و مرگ یقینش دارد

آن کس که به دنبال ولایت باشد / یک مشکل بد درون غینش دارد!

شیر شدند
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: دو بیتی      تاریخ ارسال: 2014-04-18     

آنان که ولایت تو را شیر شدند / برگردن ما طناب و زنجیر شدند

پنداشته ای رها ز دوزخ گشتند؟ / نه جان دلم تمامشان . . . شدند

جستجو