جدیدترین اشعار
گفتگو را مجالی نیست
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: شعر نو (سپید)      تاریخ ارسال: 2014-08-19     

گفتگو را مجالی نیست

آنجا که ضحاک ماردوش مغزها را تهی کرده

گفتگو را مجالی نیست

کیسه ها پر از دینارهای ابن زیاد است

گفتگو را مجالی نیست

پرده های تعصب چشم ابن مجلم ها را کور کرده

فرعون زمین
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-08-19     

دیوث ترین فرد زمین، خامنه ایست

سر منشاء هر وحشت و کین، خامنه ایست

 

حامی تمامی جنایتکاران

همکاسه شیطان لعین، خامنه ایست

روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-08-11     

روباه و زاغ (نسخۀ جدید بعد از انقلاب)

 

روزی روبَهی در باغی نشست

زیر درخت، کمین زاغی نشست

 

زاغکی از رهِ دور گشتش پدید

در منقارْ گرفته پنیری سفید

همسر بی لیاقت
شاعر: علی مهدوی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-06-26     

نقلی کنم هر آنچه در توان است

و آنچه بر زبان من روان است

 

برایتون کمی کنم دردِ دل

زِ همسران سنگدلان بیدل

ارشاد یک رافضی!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

رو سر بنه به منبر، الله را رها کن!! / مسجد صفا ندارد، در تکیه صفا کن!!

یا سر بنه به منقل، تا عقل تو شود حل!! / با فکرهای مهمل، روح خودت فنا کن!!

مذهب کفرینک
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: قصیده      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

آن شیعه مشرک بین، با اسپک و با زینک / شنگینک و منگینک، این مذهب کفرینک

چون منکر عقل است او، گوید که خرد، کو کو؟ / جهل آیدش از شش سو، گوید که منم اینک

درد دل رافضی!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

بی همگان به سر شود، بی کفر و شر نمی شود!! / داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود!!

دیده عقل کور تو، چرخه من به دست تو / گوش سرم بسوی تو، بی تو به سر نمی شود

راه شیاطین
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

ماییم در این گوشه، پنهان شده از شیعه / ای دوست، روافض بین، یکسان شده در پستی

از نور خدا رسته، دست از همگان شسته / دمها زده در روضه، زان کذب که گفتستی

افتخارات یک رافضی!!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-26     

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم / زیرا که تویی قبرم، زیرا که تویی کارم!!

از خاک تو می بویم، سنگ تو همی بوسم / رو بر تو همی مالم، تو واسطه و یارم

از این عقل بجستم!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

دگر بار دگر بار از این عقل بجستم / ازین بند و ازین دام زبون گیر بجستم

شب و روز از اسلام بریدم / وزین چرخ بپرسید که چون تیر بجستم

بازار مکاران
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: اجتماعی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

دلا نزد کسی بنشین که او از دین خبر دارد / به نزد آن رفیقی رو که او داغ جگر دارد

در این بازار مکاران، مرو هر سو چو بیکاران / به دکان کسی بنشین، که در دکان صفا دارد

نوبت ظلم و جفاست!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

نوبت فصل و جداست، نوبت نشر و نداست / نوبت ظلم و جفاست، بحر دروغ و خطاست

صبح ولایت دمید، صبح چه؟ نور خداست!! / دشمن دین و قرآن، از اهل سنت جداست

دریای شرک مجلسی
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

هر دهه آواز شرک می رسد از چپ و راست / ما به فنا می رویم، عزم جهنم کراست!!

ما ز همه برتریم، از همه افزونتریم / از همه بر حق تریم، منزل ما روضه هاست

نجاتم آرزوست
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

بگشای لب که روضه نادانم آروزست / در تکیه دروغ فراوانم آرزوست

ای آفتاب جهل، برون آ دمی ز ابر / کان چهره بسیجی حمالم آرزوست!!

هم رنگ حماقت شو!!
شاعر: علی حسین امیری      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

هم رنگ حماقت شو، تا ظلم و ستم بینی / در روضه ما بنشین، تا کفر گران بینی

درکش قدح شیعه، هل تا بشوی مشرک / بربند دو چشم سر، تا خواب فقط بینی

سفره ی ولایت
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: سیاسی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

مغز خری که خوردیم در سفره ی ولایت / شد عامل حماقت، شد بستر جنایت

افسانه های تاریخ، در مغز خر نهان بود / از روضه های آخوند، صد فتنه در جهان بود

حیوان شدی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

آنجا که ز راه حق جدا گردیدی / ناخواسته تو ناشنوا گردید

آهسته نفهمیدی و پس کور شدی / بر روی صراط ، کله پا گردید

با من
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: ردیف      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

بیاور مغز خود اینجا / ولی خر کردنش با من!

بیاور گوش در روضه / ز حق کر کردنش با من

مغز خر اساسی
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: اجتماعی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

آقا به شما مغز خری داد اساسی / معجون ولایت زده با دین سیاسی

قرآن به سر نیزه زده روز نه دی / دادست به این جهل و ستم نام حماسی

مغز خر خوردن!!
شاعر: علیرضا حسینی      موضوع: مذهبی      قالب: مثنوی      تاریخ ارسال: 2014-04-25     

پای منبرها نشستم، مغز خر را خورده ام / آبروی دین و آیین خودم را برده ام

مغز خر مانند کودی ریشه ام را خشک کرد / هرزه ام مثل علف خشکیده ام پ‍‍ژمرده ام

جستجو